Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Airsoft Bazaar
 Welkom op www.airsoftbazaar.com (de "Website"). 

 Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 8 november 2018 van toepassing op ieder gebruik van de Website zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door Airsoft Bazaar worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Airsoft Bazaar aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Airsoft Bazaar kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. 

1. Bescherming van uw privacy
 In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt. 

2. Meerderjarig
 De diensten van Airsoft Bazaar zijn slechts toegankelijk voor meerderjarige gebruikers en in geval van een gebruiker woonachtig in Nederland geldt als aanvullende eis dat er de gebruiker in het bezit dient te zijn van een geldig NABV lidmaatschap. Bij het aanmaken van een account wordt de geboortedatum gevraagd en het NABV lidmaatschapsnummer indien van toepassing. Dit nummer wordt op geldigheid gecontroleerd. 

3. Niet toegestaan gebruik van de Website
 De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens het doorlinken van eigen advertenties naar Social Media. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. 

 Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. 


4. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
 Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Airsoft Bazaar. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Airsoft Bazaar verzonden. 

 Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en zo veilig mogelijk blijft. 

 Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Airsoft Bazaar kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort: 

 Airsoft Bazaar kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Airsoft Bazaar of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of Airsoft Bazaar kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het eventueel door Gebruiker betaalde bedrag. 

5. Wij geven geen garanties
 Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. 

 Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

6. Beperking aansprakelijkheid Airsoft Bazaar 
 Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door 

 (i) gebruik van de diensten van Airsoft Bazaar; 
 (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; 
 (iii) onjuiste informatie op de Website; 
 (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of 
 (v) wijzigingen in de diensten van Airsoft Bazaar of wijzigingen in of op de Website. 

 Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan Airsoft Bazaar heeft betaald. 

7. Wijzigingen van de diensten en de Website
 Airsoft Bazaar kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

8. Websites en diensten van derden
 De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Airsoft Bazaar heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen. 

9. Overige bepalingen
 Airsoft Bazaar kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Airsoft Bazaar gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 

 Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Airsoft Bazaar zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet. 

 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Airsoft Bazaar en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Airsoft Bazaar en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de Nederlandse rechtbank bevoegd zijn. 

Regels voor het plaatsen van advertenties
1. Airsoft Bazaar is een advertentieplatform
 Airsoft Bazaar biedt een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken. Airsoft Bazaar is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Airsoft Bazaar kan daarin niet aansprakelijk worden gesteld. 

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website
 2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. 

 2.2 Het aanmaken van een Advertentie: 
 a. In iedere Advertentie mag maar één concreet product worden aangeboden.
 b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een voldoende concrete omschrijving van het aangeboden product te bevatten. 
 c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld. 
 d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen. 
 e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 

 2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan: 
 a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 
 b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 
 c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf. 
 e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst. 
 f. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks. 
 g. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren. 

 2.4 Illegale of onrechtmatige producten 
 Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. 

 Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. 

3. Het plaatsen van een Advertentie
 3.1. Plaatsen advertentie
 Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Maak nieuwe advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. 

 Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties. 

 3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Airsoft Bazaar en Adverteerder 
 a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Maak nieuwe advertentie' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Airsoft Bazaar en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen. 

 3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan 
 Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie. 

 Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Airsoft Bazaar, en is Airsoft Bazaar haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen. 

4. Ontbindingsrecht
 4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

 4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Airsoft Bazaar of waarvoor bepaalde beperkingen gelden. 

 4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde ontbindingsrecht, zodra Airsoft Bazaar de Advertentieovereenkomst is nagekomen. 

 4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Airsoft Bazaar een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Airsoft Bazaar geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door Airsoft Bazaar van tijd tot tijd wordt vastgesteld. 

 4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Airsoft Bazaar de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. 

5. Biedingen zijn niet bindend
 5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop. 

 5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd. 

 5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren. 

6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie
 6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken. 

 6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen. 

7. Wij geven geen garanties 
 7.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen. Airsoft Bazaar geeft daarover geen garantie. 

 7.2. Airsoft Bazaar kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen. 

8. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Airsoft Bazaar
 8.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Airsoft Bazaar voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door; 

 (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie, 
 (ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en 
 (iii) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product. 

 8.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Airsoft Bazaar zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 6. 

9. Wijzigingen
 9.1. Airsoft Bazaar kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

 9.2. Airsoft Bazaar kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. 

10. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd
 10.1. Airsoft Bazaar kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, of social media. 

 10.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Airsoft Bazaar automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 

 10.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten. 

 10.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden. 

 10.5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Airsoft Bazaar heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. 

Betaalde Advertenties
1. Betalingen
 1.1. Bij het kiezen van de opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. 

 1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Airsoft Bazaar gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. 
 1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Airsoft Bazaar tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Airsoft Bazaar gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Airsoft Bazaar voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen. 

 1.4. Airsoft Bazaar kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 

Contact informatie

Email:
support@airsoftbazaar.com
Facebook:
airsoftbazaarcom

© Airsoft Bazaar - alle rechten voorbehouden 2023

Responsible disclosure